Η κλινική χρήση του qHBsAg είναι :

  •  Για τον εντοπισμό των ανενεργών φορέων.
  • Για την λήψη απόφασης για το ποιός έχει ή δεν έχει ανάγκη θεραπείας.
  • Για την πρόβλεψη κάθαρσης του HBsAg.
  • Πολύτιμο εργαλείο παρακολούθησης και καθοδήγησης της αντιικής θεραπείας με PEG-IFN σε HBeAg αρνητικούς ασθενείς.
  • To qHBsAg και το HBV-DNA παρέχουν διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές πληροφορίες.