Βασικό check up

  • K  Na  Ca
  • TSH  FT4
  • Ρενίνη
  • Αλδοστερόνη
  • Κατεχολαμίνες – Μετανεφρίνες
  • Ρυθμός σπειραματικής διήθησης
  • ΗΚΓ
  • TRIPLEX Καρδιάς Αγγείων