Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Κατάλογος Εξετάσεων

Αναζήτηση

 • 1,25-dihydroxyvitamin D – 1,25-διϋδροξυβιταμίνης D (1,25(OH)2D)
 • 1,25-διϋδροξυβιταμίνης D (1,25(OH)2D)
 • 10 – HYDROXY – CARBAMAZEPIN
 • 17 – OHCS – 17 – ΥΔΡΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
 • 17 – ΟΗ PRG – 17 – ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
 • 17 – ΥΔΡΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
 • 17 – ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
 • 17-Κετοστεροειδή ούρων(17-KS)
 • 17-β-ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ – ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (Ε2)
 • 17B diol G – ΓΛΥΚΟΡΟΥΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗΣ (3α-DIOL-G)
 • 25 OH D (TOTAL) – ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (25 OHD)
 • 5 -ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ
 • 5 – HIAA – ΥΔΡΟΞΥ – ΙΝΔΟΛΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (5 – ΗΙΑΑ)
 • 5 – HYDROXYINDOLOACETIC ACID – ΥΔΡΟΞΥ – ΙΝΔΟΛΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (5 – ΗΙΑΑ)
 • 5 – NUCLEATIDASE RIBONUCLEΟTIDE PHOSPHOHYDRO – 5 -ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ
 • 5 – ΗΙΑΑ – ΥΔΡΟΞΥ – ΙΝΔΟΛΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (5 – ΗΙΑΑ)
 • 5 – ΝΤ – 5 -ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ
 • 5,10 Methylenetetrahydrofolate Reductase A1298C point mutation – Μετάλλαξη A1298C του γονιδίου MTHFR
 • 5-HIAA – ΥΔΡΟΞΥ – ΙΝΔΟΛΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (5 – ΗΙΑΑ)
 • 5-NT – 5 -ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ
 • 5-ΝΤ – 5 -ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ
 • 5α-DHT – ΔΙΫΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHT)
 • 5α-androstane-3α – ΓΛΥΚΟΡΟΥΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗΣ (3α-DIOL-G)
 • A-TEST – ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
 • A1C – ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ
 • AA1 – α1-ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ
 • ACE – Μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης (ACE)
 • ACTΗ – Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTΗ)
 • ADENOVIRUS 40-41 ANTIGENS – ΑΔΕΝΟΪΟΣ-ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ADUMBRAN – OXAZEPAM
 • AGPCA – Αντισώματα έναντι των γαστρικών τοιχωματικών κυττάρων IgG (APCA)
 • ALB/SFER (Λόγος) – ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ
 • ALP – ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP)
 • ALT – ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΝΙΝΗΣ (ALT)
 • AMINOPHYLINE – ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ
 • AMITRIPTYLINE & NORTRYPTYLINE
 • AMYL – ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ
 • ANAFRANIL – CLOMIPRAMINE & NORCLOMIPRAMINE
 • ANCONEVRON – BROMAZEPAM
 • ANDROSTANEDIOL GLUCURONIDE – ΓΛΥΚΟΡΟΥΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗΣ (3α-DIOL-G)
 • ANGORON
 • ANTI NATIVE (ΦΥΣΙΚΟ) DNA (LE TEST) – LE TEST
 • ANTI – DNASE Β ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ANTI-OVARIAN – ΑΝΤΙΩΟΘΗΚΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ANTI-TPO – ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ (ΑΝΤΙ-TPO)
 • ANTI-Tg – ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ATg)
 • APC Resistance- Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεϊνη C (APC-R)
 • APO A Ι- ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Α
 • APO A/B ΛΟΓΟΣ- ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Α
 • APO B/A ΛΟΓΟΣ- ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Β
 • APO Β- ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Β
 • APONAL- DOXEPIN
 • ASA- ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ASO- ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ Ο
 • AST – ΑΣΠΑΡΤΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (AST)
 • ASTO – ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ Ο
 • AT III Antigen/Immunologic – Αντιθρομβίνης αντιγόνο
 • AT activity – Δραστικότητα αντιθρομβίνης (AT)
 • ATRETOL – ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
 • ATg – ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ATg)
 • AVIDITY CMV IgG – ΚΥΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ IgG ΣΥΝΑΦΕΙΑ
 • AVIDITY TOXOPLASMA IgG – ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ IgG ΣΥΝΑΦΕΙΑ
 • Acid Phosphatase total – Οξινη φωσφατάση (ACP)
 • Activated Partial Thromboplastin Time – ρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης
 • Activated Protein Resistance – Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεϊνη C (APC-R)
 • Adrenal Corticotropin Hormone – Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTΗ)
 • Adrenocorticotropic Hormone – Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTΗ)
 • Afinitor – Εβερόλιμους (Evero)
 • Aldolase – Αλδολάση (ΑLS)
 • Alpha-1-Microglycoprotein – α1-Mικροσφαιρίνη ούρων (α1-M)
 • Alpha-Fetoprotein Tumor Marker – α‐Εμβρυϊκή σφαιρίνη (AFP)
 • Ankylosing Spondylitis (HLA-B27) Genotyping – Μοριακή ανίχνευση του αλληλόμορφου HLA-B27
 • Anti Citrullinated Antibody – Αντισώματα έναντι του κυκλικού κιτρουλλινιωμένου πεπτιδίου (Αντι-CCP)
 • Anti Intrinsic Factor – Αντισώματα IgG έναντι του ενδογενούς παράγοντα (αντι-IF)
 • Anti U1RNP – Αντισώματα IgG έναντι RNP(αντι-RNP)
 • Anti-Adrenal Cortex Antibody – Αντιεπινεφριδιακά αντισώματα IgG (AcAb)
 • Anti-CCP – Αντισώματα έναντι του κυκλικού κιτρουλλινιωμένου πεπτιδίου (Αντι-CCP)
 • Anti-Citrullinated Antibody – Αντισώματα έναντι του κυκλικού κιτρουλλινιωμένου πεπτιδίου (Αντι-CCP)
 • Anti-Endomysial Antibody – Αντισώματα IgA έναντι του ενδομυϊου (ΕmΑ)
 • Anti-GAD Antibodies – Αντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμικού οξέος IgG (αντι-GAD)
 • Anti-Glutamic Acid Decarboxylase Ab – Αντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμικού οξέος IgG (αντι-GAD)
 • Anti-HAV IgG and IgM,Hepatitis – Ολικά αντισώματα έναντι στον ιό της ηπατίτιδας A(αντι-HAV ολικά)
 • Anti-HAV Total Antibodies – Ολικά αντισώματα έναντι στον ιό της ηπατίτιδας A(αντι-HAV ολικά)
 • Anti-HBe – Ηπατίτιδας Β αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου e (aHBe)
 • Anti-HCV – Hπατίτιδας C IgG αντισώματα (αντι-HCV)
 • Anti-HDV Total Ab – Αντισώματα ολικά έναντι του αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Δ (Aντι-HDV)
 • Anti-Heart Antibodies – Αντισώματα IgG έναντι του μυοκαρδίου (CMA)
 • Anti-Insulin – Ινσουλίνης αυτοαντισώματα IgG (IAA)
 • Anti-Islet Cell Antibody IgG – Αντισώματα IgG έναντι των νησιδιακών κυττάρων (ICAs)
 • Anti-Neutrophil Cytoplasmic Ab Test – Αντισωμάτων IgG έναντι κυτταροπλασματικών αντιγόνων των ουδετερόφιλων IgG (ANCA)
 • Anti-Phospholipid Antibodies, IgG , IgM screen – Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα IgG, IgΜ (aPLs )
 • Anti-RNP – Αντισώματα IgG έναντι RNP(αντι-RNP)
 • Anti-Ribonuclear Protein – Αντισώματα IgG έναντι RNP(αντι-RNP)
 • Anti-Ribosome P Antibodies – Αντισώματα IgG έναντι ριβοσωμιακής πρωτεΐνης P (Ριβοσωμιακά P Ab)
 • Anti-SLA-LP – Αντισώματα IgG έναντι διαλυτών αντιγόνων ήπατος ή ήπατος-παγκρέατος(a-SLA/LP)
 • Anti-SS (Single Stranded) DNA – Αντισώματα IgG έναντι μονής έλικας του DNA (αντι-ssDNA)
 • Anti-Sjogren’s Syndrome A. SS-A/Ro Ab – Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου SS-A/Ro (Αντι-SS-A/Ro)
 • Anti-Sm (Smith) – Αντισώματα IgG έναντι Sm (αντι-Sm)
 • Anti-Smooth Muscle Antibodies – Αντισώματα έναντι των λείων μυϊκών ινών IgG (ΑSMA)
 • Antibodies to Extractable Nuclear Antigens – Αντισώματα έναντι εκχυλίσιμων πυρηνικών αντιγόνων IgG (αντι-ΕΝΑ)
 • Antibodies to Jo 1 Antigen- Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου Jo-1 (αντι-Jo1)
 • Antibodies to Liver\Kidney Microsome Type 1 – Αντισώματα έναντι μικροσωμίων ήπατος-νεφρών τύπου 1 IgG( αντι-LKM-1)
 • Antibodies to Microtubule Associated Protein 2 – Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα IgG (AMA)
 • Antibody Screen (OB patients) – Έμμεση Coombs
 • Antibody to Hepatitis Be antigen – Ηπατίτιδας Β αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου e (aHBe)
 • Anticardiolipin Antibodies IgG – Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG (αCL)
 • Anticardiolipin Antibodies IgΑ – Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgΑ (αCL)
 • Anticardiolipin Antibodies IgΜ – Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgΜ (αCL)
 • Antiglomerular Basement Membrane Antibody-IgG – Αντισώματα IgG έναντι της βασικής μεμβράνης του νεφρικού σπειράματος (αντι-GBM)
 • Antihemophilic Factor – Παράγοντα VIII δραστικότητα(FVIII:C)
 • Antimitochondrial Antibodies Μ2 – Μιτοχονδριακά IgG αντισώματα (M2)
 • Antimitochondrial Antibodies – Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα IgG (AMA)
 • Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies(ACPA) – Αντισωμάτων IgG έναντι κυτταροπλασματικών αντιγόνων των ουδετερόφιλων IgG (ANCA)
 • Antinuclear Antibodies – Αντιπυρηνικά αντισώματα IgG (ΑΝΑ)
 • Antireticulin Antibodies IgA – Αντισώμματα έναντι ρετικουλίνης(ARA)
 • Antithrombin Antigen- Αντιθρομβίνης αντιγόνο
 • Antithrombin III Assay- Αντιθρομβίνης αντιγόνο
 • Antithrombin III Assay- Δραστικότητα αντιθρομβίνης (AT)
 • Antithrombin – Δραστικότητα αντιθρομβίνης (AT)
 • Arbovirus – Ιού του Δυτικού Νείλου (WNV) ορολογικές δοκιμές
 • Autoantibodies to Histones – Αντισώματα IgG έναντι των ιστονών (AHA)
 • Autoantibodies to Jo 1 Antigen – Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου Jo-1 (αντι-Jo1)
 • Autoantibodies to Sm (Smith) – Αντισώματα IgG έναντι Sm (αντι-Sm)
 • Aντι-tTG-IgA – Αντισώματα IgA έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης
 • Aντιουδετεροφιλικά κυτταροπλασματικά αντισώματα(ANCA) – Αντισωμάτων IgG έναντι κυτταροπλασματικών αντιγόνων των ουδετερόφιλων IgG (ANCA)
 • Aντισώματα Έναντι Καρδιολιπίνης IgG (aCL)- Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG (αCL)
 • Aντισώματα Έναντι Καρδιολιπίνης IgΑ (aCL) – Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgΑ (αCL)
 • Aντισώματα Έναντι Καρδιολιπίνης IgΜ (aCL) – Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgΜ (αCL)
 • Aπολιποπρωτεΐνη H – Αντισώματα έναντι της β2-γλυκοπρωτεΐνης Ι (αντι-β2- GPI)
 • B12 – ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
 • B2 – MICROGLOBULIN ΟΡΟΥ – Β2 – ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • B2 – MICROGLOBULIN ΟΥΡΩΝ – Β2 – ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • BAP – ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΣΤΩΝ (BAP)
 • BENCE & JONES ΛΕΥΚΩΜΑ – ΛΕΥΚΩΜΑ BENCE & JONES
 • BETA CROSS LAPS – ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ-C ΟΡΟΥ
 • BGP – ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ
 • BISTON – ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
 • BNP-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ
 • BONE GLA PROTEIN – ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ
 • BORDETELLA PERTUSSIS IgG, IgM – ΜΠΟΡΕΛΛΙΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • BROMAZEPAM
 • BRUCELLA IgG, IgM, IgA – ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgG, IgM, IgA
 • BSAP – ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΣΤΩΝ (BAP)
 • BUN – ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ
 • Bacterial Susceptibility Testing – Αντιβιόγραμμα
 • Bennies – Αμφεταμίνες/ μεθαμφεταμίνες ούρων
 • Beta-2 GPΙ autoantibodies – Αντισώματα έναντι της β2-γλυκοπρωτεΐνης Ι (αντι-β2- GPI)
 • Blues – Βαρβιτουρικά ούρων
 • Breast Carcinoma Assoc Ag CA 27.29 – Καρκινικό αντιγόνο 27.29 (CA 27.29)
 • C ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΡΟΥ- C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΡΟΥ
 • C ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΥΡΩΝ – C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ – CRP-hs
 • C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ – CRP (ΠΟΙΟΤΙΚΗ)
 • C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ- CRP (ΠΟΣΟΤΙΚΗ)
 • C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΡΟΥ
 • C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • C-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΡΟΥ- ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ
 • C-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΥΡΩΝ- ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ-C ΟΥΡΩΝ
 • C1 Esterase Inhibitor Antigen – Αναστολέας C1 εστεράσης(C1-INH)
 • C1-INH λειτουργικός – Λειτουργικός αναστολέας C1 εστεράσης (C1-INH)
 • C1Q Complement Functional – Συμπληρώματος συστατικό C1q
 • C3 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C3
 • C4 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C4
 • C5 antigen – Συμπλήρωμα C5
 • CALEPSIN – ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
 • CAPTOPRIL TEST – ΡΕΝΙΝΗ (ΑΜΕΣΗ)
 • CARBAMAZEPIN – EPOXID
 • CARBAMAZEPIN – ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
 • CBC (Complete Blood Count) – Γενική αίματος
 • CH 100 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΟΛΙΚΟ
 • CH 50 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΟΛΙΚΟ
 • CHE – ΨΕΥΔΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ
 • CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG, IgM, IgA – ΧΛΑΜΥΔΙΑ TRACHOMATIS IgG, IgM, IgA
 • CHLORDIAZEPOXIDE
 • CK 19 – CYFRA 21-1
 • CK Isoenzyme Electrophoresis – Ισοένζυμα κρεατινικής κινάσης
 • CK MB MASS – ΚΡΕΑΤΙΝIKH ΚΙΝΑΣΗ – ΜΒ (ΜΑΖΑ)
 • CK MB ΜΑΖΑ – ΚΡΕΑΤΙΝIKH ΚΙΝΑΣΗ – ΜΒ (ΜΑΖΑ)
 • CK – ΚΡΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ (CK)
 • CK-MB (ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ) – ΚΡΕΑΤΙΝIKH ΚΙΝΑΣΗ – ΜΒ (ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ)
 • CKMB (ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ) – ΚΡΕΑΤΙΝIKH ΚΙΝΑΣΗ – ΜΒ (ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ)
 • CLARAZAPATE
 • CLOBAZAM
 • CLOMIPRAMINE & NORCLOMIPRAMINE
 • CLONAZEPAM
 • CLOZAPINE
 • CMV IgG AVIDITY – ΚΥΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ IgG ΣΥΝΑΦΕΙΑ
 • CMV IgG – ΚΥΤΤΑΡΟΜEΓΑΛΟΪΟΣ IgG
 • CMV IgM – ΚΥΤΤΑΡΟΜEΓΑΛΟΪΟΣ IgM
 • COMPOUND F – ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΡΟΥ
 • CPK Isoenzymes – Ισοένζυμα κρεατινικής κινάσης
 • CPK – ΚΡΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ (CK)
 • CROSS LAPS CROSS LAPS – ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ-C ΟΡΟΥ
 • CROSS – LINKED – ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ-Ν ΟΥΡΩΝ
 • CRP (ΠΟΙΟΤΙΚΗ)
 • CRP (ΠΟΣΟΤΙΚΗ)
 • CRP ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ – CRP-hs
 • CRP-hs
 • CSF/Serum ISOELECTROFOCALISATION test – Ανίχνευση ολιγοκλωνικών δεσμών ανοσοσφαιρινών Ε.Ν.Υ και ορού
 • CT – ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ
 • CTx ΟΡΟΥ – ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ-C ΟΡΟΥ
 • CTx ΟΥΡΩΝ – ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ-C ΟΥΡΩΝ
 • CYFRA 21-1
 • CYFRA 21.1 – Διαλυτό τμήμα κυτταροκερατίνης 19 (CYFRA 21.1)
 • CYTOKERATIN 19 FRAGMENT – CYFRA 21-1
 • CYtokeratin FRAgments with MAbs BM19.21 and KS19.1 – Διαλυτό τμήμα κυτταροκερατίνης 19 (CYFRA 21.1)
 • Ca ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ – ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ
 • Ca ΟΡΟΥ – ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ
 • Ca ΟΥΡΩΝ – ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • Calcitriol – 1,25-διϋδροξυβιταμίνης D (1,25(OH)2D)
 • Calprotectin fecal – Καλπροτεκτίνη κοπράνων (FC)
 • Campylobacter Culture – Καλλιέργεια για καμπυλοβακτηρίδιο
 • Cancer Antigen 125 – Καρκινικό αντιγόνο CA 125 (CA 125)
 • Cancer Antigen 15-3 – Καρκινικό αντιγόνο 15-3 (CA 15-3)
 • Cancer Antigen 27.29 – Καρκινικό αντιγόνο 27.29 (CA 27.29)
 • Cancer antigen 242 – Καρκινικό αντιγόνο 242 (CA 242)
 • Carbohydrate Antigen 125 – Καρκινικό αντιγόνο CA 125 (CA 125)
 • Carbohydrate antigen 50 – Καρκινικό αντιγόνο 50 (CA 50)
 • Carcinoembryonic Antigen – Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA)
 • Carnitine seminal fluid – Καρνιτίνη σπέρματος
 • Certican – Εβερόλιμους (Evero)
 • Ceruloplasmin – Σερουλοπλασμίνη (Cp )
 • Chlamydia trachomatis Ag – Χλαμύδια του τραχώματος
 • Chromogranin A – Χρωμογρανίνη Α(CgA)
 • Clostridium Difficile Culture- Clostridium Difficile καλλιέργεια
 • Clostridium Difficile καλλιέργεια
 • Clostridium Difficile τοξίνη Α & Β
 • Clostridium difficile Toxins (A & B) – Clostridium Difficile τοξίνη Α & Β
 • Codeine – Οπιούχα ούρων
 • Coke – Κοκαΐνης μεταβολίτης ούρων
 • Connective Tissue Disease Autoantibody Panel – Αντισώματα έναντι εκχυλίσιμων πυρηνικών αντιγόνων IgG (αντι-ΕΝΑ)
 • Coombs Direct Blood – Άμεση δοκιμασία Coombs (DAT)
 • Coombs άμεση – Άμεση δοκιμασία Coombs (DAT)
 • Copper Random U – Χαλκός ούρων
 • Copper Serum – Χαλκός(Cu)
 • Copper U – Χαλκός ούρων
 • Copper oxidase – Σερουλοπλασμίνη (Cp )
 • Corticotropin – Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTΗ)
 • Crack – Κοκαΐνης μεταβολίτης ούρων
 • Creatine Kinase Isoenzymes – Ισοένζυμα κρεατινικής κινάσης
 • Creatinine Clearance – Κάθαρση κρεατινίνης
 • Crystal- Αμφεταμίνες/ μεθαμφεταμίνες ούρων
 • Cyclic Citrullinated Peptide (CCP) Antibody – Αντισώματα έναντι του κυκλικού κιτρουλλινιωμένου πεπτιδίου (Αντι-CCP)
 • D Weak – Du φαινοτύπος
 • D-Dimer – Δ-Διμερή (D-Di)
 • DBIL – ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΟΣ
 • DEOXYPYRIDINOLINE – ΔΕΟΞΥΠΥΡΙΔΟΛΙΝΗ
 • DEPACON – ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ
 • DEPAKENE – ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ
 • DEPAKOTE – ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ
 • DEPRAMINE – IMIPRAMINE
 • DESIPRAMINE
 • DHEA – ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHEA)
 • DHEA-S – ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ ΘΕΙΪΚΗ (DHEA-S)
 • DHT – ΔΙΫΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHT)
 • DIAZEPAM
 • DIGOXIN – ΔΙΓΟΞΙΝΗ
 • DILANTIN – ΦΑΙΝΥΝΤΟΪΝΗ
 • DIOL-G – ΓΛΥΚΟΡΟΥΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗΣ (3α-DIOL-G)
 • DIPHENYLHYDONTOIN – ΦΑΙΝΥΝΤΟΪΝΗ
 • DIPROPYLACETIC ACID- ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ
 • DIVALPROEX – ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ
 • DNA Topoisomerase 1 Antibodies – Αντισώματα έναντι της τοποϊσομεράσης Ι IgG (αντι-Scl-70)
 • DNASE B ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ – ANTI – DNASE Β ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • DOXEPIN
 • DPD – ΔΕΟΞΥΠΥΡΙΔΟΛΙΝΗ
 • DS-DNA αντισώματα – Αντισώματα IgG έναντι της διπλής έλικας του DNA (αντι-dsDNA)
 • Dexies – Αμφεταμίνες/ μεθαμφεταμίνες ούρων
 • Dilute Russell Viper Venom Time (dRVVT) – Αντιπηκτικό του λύκου (LA)
 • Direct Antiglobulin Test – Άμεση δοκιμασία Coombs (DAT)
 • Downers – Βαρβιτουρικά ούρων
 • Dronabinol – Κανναβινοειδή ούρων (THC)
 • Drug induced lupus – Αντισώματα IgG έναντι των ιστονών (AHA)
 • E.coli O157/ Verotoxin
 • E1 – ΟΙΣΤΡΟΝΗ (Ε1)
 • EBNA IgG – ΟΙΜΩΔΗΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • EBV IgG – ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • EBV IgΜ – ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ IgΜ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • EIA-HCV-Ag/Ab – Ηπατίτιδας C αντιγόνο (HCV Ag)
 • ELIXOPHYLLIN – ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ
 • EPANUTIN – ΦΑΙΝΥΝΤΟΪΝΗ
 • EPIMAZ – ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
 • EPITOL – ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
 • EPITROL – ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
 • EPLIM – ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ
 • EPO – ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ
 • EPOGEN – ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ
 • EPSTEIN BARR VIRUS IgG – ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • EPSTEIN BARR VIRUS IgΜ – ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ IgΜ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • EQUETRO – ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
 • ERGENYL – ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ
 • ESR – Tαχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (Τ.Κ.Ε.)
 • ETHOSUXIMIDE
 • EUPHILLIN – ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ
 • EVAGELIN – BROMAZEPAM
 • Endomysial Abs IgA – Αντισώματα IgA έναντι του ενδομυϊου (ΕmΑ)
 • Erythrocyte sedimentation rate – Tαχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (Τ.Κ.Ε.)
 • Everolimus – Εβερόλιμους (Evero)
 • FAI- ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ (FAI)
 • FANA (Fluorescent Antinuclear Antibodies)- Αντιπυρηνικά αντισώματα IgG (ΑΝΑ)
 • FBHCG- FREE βHCG
 • FC (καλπροτεκτίνη κοπράνων)
 • FINLEPSIN – ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
 • FLUNITRAZEPAM
 • FLURAZEPAM
 • FNC- ΦΙΜΠΡΟΝΕΚΤΙΝΗ
 • FPSA (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ)
 • FPSA /PSA (ΛΟΓΟΣ)
 • FPSA – FPSA (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ)
 • FREE E3- ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ ΑΣΥΖΕΥΚΤΗ (UE3)
 • FREE TESTOSTERONE – ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 • FREE βHCG
 • FRISIUM – CLOBAZAM
 • FT3 – ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (FT3)
 • FT4 – ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (FT4)
 • FTA-ABS – ΣΥΦΙΛΗ ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (FTA-ABS)
 • FTI – ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ (FTI)
 • Factor II 20210 mutation- Μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης
 • Factor II Activity Assay- Παράγοντα II δραστικότητα(FII:C)
 • Factor Stuart-Prower- Παράγοντα X δραστικότητα(FX:C)
 • Factor V Activity Assay- Παράγοντα V δραστικότητα(FV:C)
 • Factor V Leiden (R506Q) Mutation- Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden (FVLM)
 • Factor VII Activity Assay- Παράγοντα VII δραστικότητα(FVII:C)
 • Factor VIII Activity Assay- Παράγοντα VIII δραστικότητα(FVIII:C)
 • Factor X Activity Assay- Παράγοντα X δραστικότητα(FX:C)
 • Factor XI Activity Assay- Παράγοντα XI δραστικότητα(FXΙ:C)
 • Factor XII Activity Assay- Παράγοντα XII δραστικότητα(FXIΙ:C)
 • Factor XIII Activity Assay- Παράγοντα XIII δραστικότητα
 • Factor von Willebrand Ag- Παράγοντα von Willebrand αντιγόνο (vWF:Ag)
 • Factor ΙΧ Activity Assay- Παράγοντα ΙΧ δραστικότητα (FΙX:C)
 • Fe- ΣΙΔΗΡΟΣ
 • Fecal Immunochemical Testing (FIT)- Mayer κοπράνων
 • Fecal Occult Blood Test(FOBT)- Mayer κοπράνων
 • Fibrinogen- Ινωδογόνο
 • Flavivirus – Ιού του Δυτικού Νείλου (WNV) ορολογικές δοκιμές
 • Follicle Stimulating Hormone – Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
 • Follitropin – Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
 • Free Fatty Acids Total Serum – Ελεύθερα λιπαρά οξέα ολικά (FFAs)
 • Free Protein S Antigen – Ελεύθερο αντιγόνο πρωτεΐνης S
 • Fructosamine – Φρουκτοζαμίνη
 • Full Blood Count – FBC – Γενική αίματος
 • Functional C1 Esterase – Λειτουργικός αναστολέας C1 εστεράσης (C1-INH)
 • Functional examination of faeces – Λειτουργικός αναστολέας C1 εστεράσης (C1-INH)
 • G6PD Erythrocytes – Αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD)
 • GAD65- Αντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμικού οξέος IgG (αντι-GAD)
 • GGT- Γ – ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ (γ-GT)
 • GLU ΑΙΜΑΤΟΣ – ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • GOT- ΑΣΠΑΡΤΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (AST)
 • GPT- ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΝΙΝΗΣ (ALT)
 • German Measles Ab IgG – Αντισώματα IgG έναντι του ιού της ερυθράς
 • German Measles Ab IgM – Αντισώματα IgM έναντι του ιού της ερυθράς
 • Gliadin Antibodies IgG – Αντισώματα IgG έναντι γλιαδινoπεπτιδίων (aDGP-IgG)
 • Gliadin Antibodies IgΑ – Αντισώματα IgA έναντι γλιαδινoπεπτιδίων (aDGP- IgA)
 • Gliadin(Deamidated) Ab IgG – Αντισώματα IgG έναντι γλιαδινoπεπτιδίων (aDGP-IgG)
 • Gliadin(Deamidated) Ab IgΑ – Αντισώματα IgA έναντι γλιαδινoπεπτιδίων (aDGP- IgA)
 • Glomerular Basement Membrane IgG Ab – Αντισώματα IgG έναντι της βασικής μεμβράνης του νεφρικού σπειράματος (αντι-GBM)
 • Glucagon- Γλυκαγόνη (GLP)
 • Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase- Αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD)
 • Grass- Κανναβινοειδή ούρων (THC)
 • HBV DNA Quantitation – HΒV DNA ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός
 • HBV Viral Load – HΒV DNA ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός
 • HBc IgM Ab – Αντισώματα IgM έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β (aHBcM)
 • HBcAb- Αντισώματα ολικά έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β (Αντι-HBc)
 • HBcT- Αντισώματα ολικά έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β (Αντι-HBc)
 • HBe Antibody – Ηπατίτιδας Β αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου e (aHBe)
 • HBsAb, Antibody to Hepatitis B Surface Ag – Αντίσωματα έναντι του επιφανειακού αντιγόνου της ηπατίτιδας B (aHBs)
 • HBsAg, Αυστραλιανό αντιγόνο
 • HCV Ab – Hπατίτιδας C IgG αντισώματα (αντι-HCV)
 • HCV Core Antigen Test – Ηπατίτιδας C αντιγόνο (HCV Ag)
 • HCV Core Antigen – Ηπατίτιδας C αντιγόνο (HCV Ag)
 • HCV Genotype – Ηπατίτιδας C γονότυπος
 • HCV Genotyping – Ηπατίτιδας C γονότυπος
 • HCY- ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ
 • HDL- ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL
 • HDL-C – ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL
 • HE4
 • HELICOBACTER PYLORI IgA,IgG,IgM – ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ IgA ,IgG ,IgM
 • HERPES SIMPLEX VIRUS I & II IgM – ΕΡΠΗΣ I / II IgΜ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • HERPES SIMPLEX VIRUS I IgG – ΕΡΠΗΣ I IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • HERPES SIMPLEX VIRUS II IgG – ΕΡΠΗΣ II IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • HEp-2 Antibodies – Αντιπυρηνικά αντισώματα IgG (ΑΝΑ)
 • HGH- ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ
 • HIPNOSEDON – FLUNITRAZEPAM
 • HIV I & II ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • HIV- HIV I & II ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • HLA-B27 Typing – Μοριακή ανίχνευση του αλληλόμορφου HLA-B27
 • HLA-DQ2 – HLA-DQ8 – Coeliac Disease (CD)
 • HPL- ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΓΟΝΟ (HPL)
 • HPT- ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • HSV I & II IgM – ΕΡΠΗΣ I / II IgΜ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • HSV I IgG – ΕΡΠΗΣ I IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • HSV I IgM – ΕΡΠΗΣ I / II IgΜ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • HSV II IgG – ΕΡΠΗΣ II IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • HSV II IgM – ΕΡΠΗΣ I / II IgΜ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • HTLV – Ι & ΙΙ – ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ Τ – ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΟΤΡΟΠΟΥ ΙΟΥ
 • HTLV-I/-II Ab Screen – Αντισώματα IgG έναντι του ανθρώπινου Τ-λεμφοτρόπου ιού τύπου Ι και ΙΙ (HTLV-I/II Ab)
 • HTLV-I/II Ab – Αντισώματα IgG έναντι του ανθρώπινου Τ-λεμφοτρόπου ιού τύπου Ι και ΙΙ (HTLV-I/II Ab)
 • HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS – HIV I & II ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • HUMAN PLACENTAL LACTOGEN – ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΓΟΝΟ (HPL)
 • HUMAN T – LYMPHOTROPIC VIRUS TYPES I / II- ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ Τ – ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΟΤΡΟΠΟΥ ΙΟΥ
 • HYPRONEX – ΛΙΘΙΟ
 • Hash- Κανναβινοειδή ούρων (THC)
 • Hashish- Κανναβινοειδή ούρων (THC)
 • HbA2- ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ
 • HbF- ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ
 • HbΑ1C- ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ
 • Helicobacter Pylori Stool Antigen – Ελικοβακτήριου του πυλωρού αντιγόνο κοπράνων (HpSA)
 • Hematocrit- Αιματοκρίτης (Hct)
 • Heparin Anti-Xa Assay – Ηπαρίνη αντι-Xa
 • Hepatitis A IgM Ab – Ειδικά αντισώματα IgM έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α (αντι-HΑV IgM)
 • Hepatitis A Viral AB IgM – Ειδικά αντισώματα IgM έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α (αντι-HΑV IgM)
 • Hepatitis B Core Total Antibodies – Αντισώματα ολικά έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β (Αντι-HBc)
 • Hepatitis B Surface Ab ,anti-HBs – Αντίσωματα έναντι του επιφανειακού αντιγόνου της ηπατίτιδας B (aHBs)
 • Hepatitis B Surface Antigen – Ηπατίτιδας Β αντιγόνο επιφανείας (HBsAg)
 • Hepatitis Bc Antibody (IgM) – Αντισώματα IgM έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β (aHBcM)
 • Hepatitis Be Ag – Ηπατίτιδας Β αντιγόνο e (HBeAg)
 • Hepatitis Be Antigen – Ηπατίτιδας Β αντιγόνο e (HBeAg)
 • Hepatitis Be antibody – Ηπατίτιδας Β αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου e (aHBe)
 • Hepatitis C Antibody Screen – Hπατίτιδας C IgG αντισώματα (αντι-HCV)
 • Hepatitis C Confirmation – Ηπατίτιδας C ανοσοαποτύπωση
 • Hepatitis C Virus (HCV) RNA Detection and Quantification by Real-Time Reverse Transcription-PCR (RT-PCR) – Ηπατίτιδας C RNA (HCV RNA)
 • Hepatitis C Virus Recombinant Immunoblot Assay (HCV RIBA) – Ηπατίτιδας C ανοσοαποτύπωση
 • Hepatitis D Virus (HDV) RNA – Ηπατίτιδας D RNA (HDV RNA)
 • Hepatitis D Virus Antibody IgM – Αντισώματα IgM έναντι του αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Δ (Aντι-HDV IgM)
 • Hepatitis D Virus Antibody Total- Αντισώματα ολικά έναντι του αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Δ (Aντι-HDV)
 • Hepatitis E Antibody IgG – Ηπατίτιδας Ε αντισώματα IgG (αντι-HEV IgG)
 • Hepatitis E Antibody IgM – Ηπατίτιδας Ε αντισώματα IgM (αντι-HEV IgM)
 • Heroin- Οπιούχα ούρων
 • Heterophile Antibody Titer – Λοιμώδoυς μονοπυρήνωσης – Μοnotest
 • Histidyl-tRNA Synthetase Anti-bodies – Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου Jo-1 (αντι-Jo1)
 • HpSA Test – Ελικοβακτήριου του πυλωρού αντιγόνο κοπράνων (HpSA)
 • Human epididymis protein 4 – Ανθρώπινη πρωτεΐνη επιδιδυμίδας 4 (HE4)
 • HΒV DNA ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός
 • HΒV DNA ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός – HΒV DNA ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός
 • HΒeAb – Ηπατίτιδας Β αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου e (aHBe)
 • Hπατίτιδας C IgG αντισώματα (αντι-HCV)
 • IBIL- ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΟΣ
 • ICAb- Αντισώματα IgG έναντι των νησιδιακών κυττάρων (ICAs)
 • IF ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΡΟΥ – ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΡΟΥ
 • IF ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΥΡΩΝ – ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΥΡΩΝ
 • IGF ΔΕΥΣΜΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ 3 (IGFBP-3)
 • IGF1- ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ – C (IGF1)
 • IGFBP-3 – IGF ΔΕΥΣΜΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ 3 (IGFBP-3)
 • ILMAN- FLUNITRAZEPAM
 • IMIPRAMINE
 • INHIBIN B – ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ Β
 • INR- Χρόνος προθρομβίνης(PT)
 • IgA- ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΙgA
 • IgD- ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgD
 • IgE- ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΙgE
 • IgG 1- ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΙgG ΥΠΟΤΑΞΕΙΣ (1, 2, 3, 4)
 • IgG 2 – ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΙgG ΥΠΟΤΑΞΕΙΣ (1, 2, 3, 4)
 • IgG 3- ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΙgG ΥΠΟΤΑΞΕΙΣ (1, 2, 3, 4)
 • IgG 4 – ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΙgG ΥΠΟΤΑΞΕΙΣ (1, 2, 3, 4)
 • IgG ΥΠΟΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΙgG ΥΠΟΤΑΞΕΙΣ (1, 2, 3, 4)
 • IgG- ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgG
 • IgG- Φωσφατιδικού Οξέος Αντισώματα IgG, IgM (aPΑ)
 • IgG- Φωσφατιδυλγλυκερόλης αντισώματα IgG , IgM (aPG)
 • IgM- ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgM
 • IgM- Φωσφατιδικού Οξέος Αντισώματα IgG, IgM (aPΑ)
 • IgM- Φωσφατιδυλγλυκερόλης αντισώματα IgG , IgM (aPG)
 • Indirect Antiglobulin Test – Έμμεση Coombs
 • Indirect Coombs – Έμμεση Coombs
 • Inh – Β – ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ Β
 • Insulin Antibodies – Ινσουλίνης αυτοαντισώματα IgG (IAA)
 • Interference-Gamma Release Assays – Δοκιμασία απελευθέρωσης ιντερφερόνης-γ(IGRAs)
 • Islet cell antibodies – Αντισώματα IgG έναντι των νησιδιακών κυττάρων (ICAs)
 • Islet cell autoantigen (ICA) 512 – Αυτοαντισώματα έναντι της φωσφατάσης της τυροσίνης IgG ΙΑ–2(αντι-ΙΑ –2)
 • KLIMASTRESS- MΑPROTILINE
 • L-Carnitine Free & Total (Carnitine, Free & Total (Includes Carnitine, Esterified)) – Καρνιτίνη πλάσματος
 • L-lactate – Γαλακτικό οξύ (LA)
 • LANOXIN- ΔΙΓΟΞΙΝΗ
 • LAROXYL- AMITRIPTYLINE & NORTRYPTYLINE
 • LDH- ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (LDH)
 • LDL- ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL
 • LDL-C – ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL
 • LE TEST
 • LEISHMANIA TOTAL Abs – ΛΕΪΣΜΑΝΙΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΟΛΙΚΑ
 • LEPONEX- CLOZAPINE
 • LEXOTANIL- BROMAZEPAM
 • LH- ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (LH)
 • LH/FSH (ΛΟΓΟΣ) – ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (LH)
 • LHRH TEST- ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (LH)
 • LIBRAX- CHLORDIAZEPOXIDE
 • LIBRIUM- CHLORDIAZEPOXIDE
 • LIBRONIL-R – BROMAZEPAM
 • LISTERIA MONOCYTOGENES ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ – Λιστέριας αντισώματα (anti-LLO)
 • LITHIUM- ΛΙΘΙΟ
 • LPα- Λιποπρωτεΐνη (α) [LP(a)]
 • LUDIOMIL- MΑPROTILINE
 • LUMINAL- ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
 • LUTEINIZING HORMONE – ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (LH)
 • Lactate Blood – Γαλακτικό οξύ (LA)
 • Lactate- Γαλακτικό οξύ ΕΝΥ
 • Lactic Acid CSF – Γαλακτικό οξύ ΕΝΥ
 • Lactic Acid – Γαλακτικό οξύ (LA)
 • Lamictal- Λαμοτριγίνη
 • Lamotrigine- Λαμοτριγίνη
 • Latent Tuberculosis Infection (LTBI) – Δοκιμασία απελευθέρωσης ιντερφερόνης-γ(IGRAs)
 • Librium- Βενζοδιαζεπινών ούρων
 • Lipase- Λιπάση
 • Lipoprotein Electrophoresis – Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών
 • Lipoprotein Phenotype – Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών
 • Liver Cytosol Autoantibodies – Αντισώματα IgG έναντι κυτοσολίων ήπατος τύπου 1 (αντι-LC1)
 • Long-Acting Thyroid Stimulator (LATS)- Αντισώματα IgG έναντι του υποδοχέα της TSH (TRAb)
 • Low-Molecular Weight Heparin Assay – Ηπαρίνη αντι-Xa
 • LpPLA- ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗ Α2 (PLAC TEST)
 • LpPLA2- ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗ Α2 (PLAC TEST)
 • Lupus Anticoagulant – Αντιπηκτικό του λύκου (LA)
 • MALIASIN- ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
 • MAPROTILINE
 • MAXIVALET – AMITRIPTYLINE & NORTRYPTYLINE
 • MEASLES IgG, IgM – ΙΛΑΡΑ IgG, IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • MINITRAN- AMITRIPTYLINE & NORTRYPTYLINE
 • MOGADAN- OXAZEPAM
 • MPO- MΥΕΛΟΫΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗ (MPO)
 • MTHFR Mutation A1298C – Μετάλλαξη A1298C του γονιδίου MTHFR
 • MTHFR Mutation C677T – Μετάλλαξη C677T του γονιδίου MTHFR
 • MUMPS IgG, IgM – ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ IgG, IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • MYCOFAST- Αντιβιόγραμμα για Mycoplasma hominis – Ureaplasma spp
 • MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG, IgM – ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgG, IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • MYLEPSIN- ΠΡΙΜΙΔΟΝΗ
 • MYOGLOBIN- ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΜΥΟ)
 • MYSOLINE- ΠΡΙΜΙΔΟΝΗ
 • Mammary Cancer Antigen – Βλεννομιμητικό καρκινικό αντιγόνο (ΜCA)
 • Marijuana- Κανναβινοειδή ούρων (THC)
 • MaryJane- Κανναβινοειδή ούρων (THC)
 • Mast Cell Tryptase – Τρυπτάση
 • Mayer κοπράνων
 • Meth- Αμφεταμίνες/ μεθαμφεταμίνες ούρων
 • Methamphetamine Screen – Αμφεταμίνες/ μεθαμφεταμίνες ούρων
 • Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) Mutations – Μετάλλαξη C677T του γονιδίου MTHFR
 • Methylmalonic Acid – Μεθυλμαλονικό οξύ (MMA)
 • Mg ΟΡΟΥ – ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΡΟΥ
 • Mg ΟΥΡΩΝ – ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • Mg ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ – ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • Minimum inhibitory concentration (MIC) – Αντιβιόγραμμα
 • Mitochondrial Antibodies – Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα IgG (AMA)
 • Mononucleosis Spot – Λοιμώδoυς μονοπυρήνωσης – Μοnotest
 • Monospot- Λοιμώδoυς μονοπυρήνωσης – Μοnotest
 • Morphine- Οπιούχα ούρων
 • Mosquito borne encephalitis – Ιού του Δυτικού Νείλου (WNV) ορολογικές δοκιμές
 • Mullerian inhibiting factor (MIF) – Αντιμυλλέριος ορμόνη (ΑΜΗ)
 • Mullerian-inhibiting substance (MIS) – Αντιμυλλέριος ορμόνη (ΑΜΗ)
 • Myocardial Abs – Αντισώματα IgG έναντι του μυοκαρδίου (CMA)
 • Myoglobin U – Μυοσφαιρίνη ούρων
 • MΑPROTILINE
 • MΥΕΛΟΫΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗ (MPO)
 • N-TERMINAL PROBRAIN NATRIARETIC PEPTIDE – NT pro-BNP
 • NEFA (Nonesterified Fatty Acids) – Ελεύθερα λιπαρά οξέα ολικά (FFAs)
 • NEO-NIFALIUM – FLUNITRAZEPAM
 • NILIUM- FLUNITRAZEPAM
 • NITRAZEPAM
 • NORCLOZAPINE
 • NORDIAZEPAM – CLARAZAPATE
 • NORDOXEPINE
 • NOROVARIUS ANTIGEN – ΝΟΡΟΪΟΣ-ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • NSE- Ειδική νευρωνική ενολάση (NSE)
 • NT pro-BNP
 • NTP- 5 -ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ
 • NTx ΟΡΟΥ – ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ-Ν ΟΡΟΥ
 • NTx ΟΥΡΩΝ – ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ-Ν ΟΥΡΩΝ
 • Na ΟΡΟΥ – ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ
 • Na ΟΥΡΩΝ – ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • Neuron Specific Enolase – Ειδική νευρωνική ενολάση (NSE)
 • OASIL – CHLORDIAZEPOXIDE
 • ORFIRIL – ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ
 • ORLEPT – ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ
 • OSMOLALITY ΟΡΟΥ – ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ
 • OSMOLALITY ΟΥΡΩΝ – ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΡΩΝ
 • OSTASE – ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΣΤΩΝ (BAP)
 • OXAZEPAM
 • OXCARBAZEPIN
 • OXCARDAMAZEPIN – 10 – HYDROXY – CARBAMAZEPIN
 • Oligoclonal Banding Serum and Spinal Fluid – Ανίχνευση ολιγοκλωνικών δεσμών ανοσοσφαιρινών Ε.Ν.Υ και ορού
 • Opiates Screen Urine – Οπιούχα ούρων
 • Opiates – Οπιούχα ούρων
 • P ΟΡΟΥ – ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΡΟΥ
 • P ΟΥΡΩΝ – ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ
 • P1NP
 • PAP- ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (PAP)
 • PAPP-A (Ειδική Πρωτείνη Κυήσεως)
 • PARVO B19 IgG, IgM – ΠΑΡΒΟΪΟΣ Β19 IgG, IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • PASCALIUM- BROMAZEPAM
 • PC- ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΧΟΛΙΝΗΣ IgG,IgM,IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • PE- ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ IgG, IgM, IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • PETNIDAN- ETHOSUXIMIDE
 • PETROFRAN- DESIPRAMINE
 • PHENAEMAL- ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
 • PHENHYDAN – ΦΑΙΝΥΝΤΟΪΝΗ
 • PHENOBARBITAL – ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
 • PHENYTOIN – ΦΑΙΝΥΝΤΟΪΝΗ
 • PLA2 – ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗ Α2 (PLAC TEST)
 • PLAC – ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗ Α2 (PLAC TEST)
 • PLASMA RENIN ACTIVITY – ΡΕΝΙΝΗ – ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (PRA)
 • PP – Παγκρεατικό πολυπεπτίδιο[PP]
 • PRA – ΡΕΝΙΝΗ – ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (PRA)
 • PRG – ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (PRG)
 • PRIMIDONE – ΠΡΙΜΙΔΟΝΗ
 • PRL – ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL)
 • PROCOLLAGEN TYPE 1 INTACT N -TERMINAL PROPEPTIDE – P1NP
 • PS- ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝΗΣ IgG, IgM, IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • PSA- ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA)
 • PTH Intact Molecule – Παραθορμόνη άθικτη (iPTH)
 • PYD- ΠΥΡΙΔΟΛΙΝΕΣ
 • PYR- ΠΥΡΟΣΤΑΦΙΛΙΚΟ ΟΞΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • PYRIDINIUM CROSSLINKS – ΠΥΡΙΔΟΛΙΝΕΣ
 • PYRILINKS-D – ΔΕΟΞΥΠΥΡΙΔΟΛΙΝΗ
 • Packed cell volume (PCV) – Αιματοκρίτης (Hct)
 • Pancreatic Elastase Stool – Παγκρεατική ελαστάση κοπράνων (PE)
 • Pancreatic Isoamylase – Παγκρεατική αμυλάση (P-AMY)
 • Pancreatic Polypeptide – Παγκρεατικό πολυπεπτίδιο[PP]
 • Parathyroid Hormone-Related Peptide – Πεπτίδιο σχετιζόμενο με την παραθορμόνη (PTH-rP)
 • Parathyroid hormone Intact – Παραθορμόνη άθικτη (iPTH)
 • Parietal Cell Ab, IgG – Αντισώματα έναντι των γαστρικών τοιχωματικών κυττάρων IgG (APCA)
 • Phosphatidic acid Antibodies – Φωσφατιδικού Οξέος Αντισώματα IgG, IgM (aPΑ)
 • Phosphatidylglycerol Antibodies – Φωσφατιδυλγλυκερόλης αντισώματα IgG , IgM (aPG)
 • Phosphatidylinositol Antibodies, IgG , IgM – Φωσφατιδυλινοσιτόλης αντισώματα IgG , IgM (aPI)
 • Plasminogen Activity – Πλασμινογόνου δραστικότητα
 • Plasminogen activator inhibitor type 1- Αναστολέας ενεργοποιητή του πλασμινογόνου 1(ΡΑΙ-1)
 • Platelets – Αιμοπετάλια (PLT)
 • Polymyositis Antibodies – Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου Jo-1 (αντι-Jo1)
 • Pot – Κανναβινοειδή ούρων (THC)
 • Pregnancy Associated Plasma Protein – PAPP-A (Ειδική Πρωτείνη Κυήσεως)
 • Proconvertin- Παράγοντα VII δραστικότητα(FVII:C)
 • Proinsulin- Προϊνσουλίνη
 • Prostatic Acid Phosphatase – Προστατικό κλάσμα όξινης φωσφατάσης (PACP)
 • Protein C Activity – Δραστικότητα πρωτεΐνης C
 • Protein C Ag – Πρωτεΐνης C αντιγόνο
 • Protein Human Complex (HC) – α1-Mικροσφαιρίνη ούρων (α1-M)
 • Prothrombin Antibodies, IgG, IgM – Προθρομβίνης αντισώματα IgG,IgM (aPT)
 • Prothrombin G20210A Mutation – Μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης
 • Pseudomembranous Colitis Toxin Assay – Clostridium Difficile τοξίνη Α & Β
 • QuantiFERON(R)-TB Gold IT (QFT-GIT)
 • Quantitative HBsAg – Ποσοτικό αντιγόνο επιφανείας του HBV (qHBsAg)
 • Quick’s time – Χρόνος προθρομβίνης(PT)
 • RA TEST – ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ (ΠΟΙΟΤΙΚΟ)
 • RAST – ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgE (RAST)
 • RCF – Παράγοντα von Willebrand δραστικότητα(vWF:RCo)
 • RET – Δικτυοερυθροκύτταρα
 • RETINYL – MΑPROTILINE
 • RF- ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ (ΠΟΣΟΤΙΚΟ)
 • RHESUS
 • RISTOCETIN COFACTOR
 • RIVOTRIL – CLONAZEPAM
 • ROHYPNOL – FLUNITRAZEPAM
 • ROTAVIRUS ANTIGEN – ΡΟΤΑΪΟΣ-ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • RPR (rapid plasma regain) – Ταχεία αντιδρασίνη πλάσματος (RPR)
 • Reticulocytes – Δικτυοερυθροκύτταρα
 • Ribonucleoprotein (RNP) Autoantibodies – Αντισώματα IgG έναντι RNP(αντι-RNP)
 • Ribosomal P Ab- Αντισώματα IgG έναντι ριβοσωμιακής πρωτεΐνης P (Ριβοσωμιακά P Ab)
 • Ribosomal P Antibodies – Αντισώματα IgG έναντι ριβοσωμιακής πρωτεΐνης P (Ριβοσωμιακά P Ab)
 • Ristocetin Cofactor – Παράγοντα von Willebrand δραστικότητα(vWF:RCo)
 • Rose Begal Plate Agglutination test (RBPT) – Δοκιμασία Rose Bengal (RBT)
 • Routine Urinalysis (Includes Dipstick and Microscopic) – Γενική ούρων
 • Rubella Antibodies IgG – Αντισώματα IgG έναντι του ιού της ερυθράς
 • Rubella Antibodies IgM – Αντισώματα IgM έναντι του ιού της ερυθράς
 • SALMONELLA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (WIDAL) – ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ (WIDAL)
 • SALP – ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΣΤΩΝ (BAP)
 • SAROTEN – AMITRIPTYLINE & NORTRYPTYLINE
 • SCC Antigen – Αντιγόνo καρκινώματος εκ πλακωδών κυττάρων (SCC Ag)
 • SERAX – OXAZEPAM
 • SERESTA – OXAZEPAM
 • SEX HORMONE BINDING GLOBULIN – ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΔΕΣΜΕΥΟΥΣΑ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ (SHBG)
 • SFER – ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ
 • SGOT – ΑΣΠΑΡΤΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (AST)
 • SGPT – ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΝΙΝΗΣ (ALT)
 • SHBG – ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΔΕΣΜΕΥΟΥΣΑ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ (SHBG)
 • SINEQUAN – DOXEPIN
 • SITRAL – ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
 • SMA- Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA)
 • SMC – ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ – C (IGF1)
 • SRIF- Σωματοστατίνη(SS)
 • SS – Σωματοστατίνη(SS)
 • STANGYL – TRIMIPRAMINE
 • STEDONIL – FLUNITRAZEPAM
 • STELMINAL – AMITRIPTYLINE & NORTRYPTYLINE
 • SUXINUTIN – ETHOSUXIMIDE
 • SYNACTHEN TEST – ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΡΟΥ
 • Scl 70 Antibodies – Αντισώματα έναντι της τοποϊσομεράσης Ι IgG (αντι-Scl-70)
 • Scleroderma Antibodies – Αντισώματα έναντι της τοποϊσομεράσης Ι IgG (αντι-Scl-70)
 • Screening laboratory testing dementia – Προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος άνοιας
 • Seminal Plasma – Ψευδάργυρος σπέρματος (Zn-S)
 • Serum Angiotensin Converting Enzyme (SACE) – Μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης (ACE)
 • Serum – Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα IgG (AMA)
 • Serum – Ηπατίτιδας C RNA (HCV RNA)
 • Shiga-like toxin – E.coli O157/ Verotoxin
 • Sm Antibody – Αντισώματα IgG έναντι Sm (αντι-Sm)
 • Snow – Κοκαΐνης μεταβολίτης ούρων
 • Soluble Liver Antigen (SLA) IgG Ab – Αντισώματα IgG έναντι διαλυτών αντιγόνων ήπατος ή ήπατος-παγκρέατος(a-SLA/LP)
 • Soluble transferrin receptor – Διαλυτός υποδοχέας τρανσφερρίνης (sTfR)
 • Somatostatin – Σωματοστατίνη(SS)
 • Somatotrope release inhibiting factor – Σωματοστατίνη(SS)
 • Speed – Αμφεταμίνες/ μεθαμφεταμίνες ούρων
 • Spinal muscular atrophy – Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA)
 • Squamous Cell Carcinoma Antigen – Αντιγόνo καρκινώματος εκ πλακωδών κυττάρων (SCC Ag)
 • Stool Culture Campylobacter – Καλλιέργεια για καμπυλοβακτηρίδιο
 • T-UPTAKE
 • T3 – ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟNIΝΗ (T3)
 • TBG – ΘΥΡΕΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ (TBG)
 • TBII (TSH-Binding Inhibiting Immunoglobulin) – Αντισώματα IgG έναντι του υποδοχέα της TSH (TRAb)
 • TBIL – ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
 • TEGRETOL – ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
 • TELESMIN – ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
 • TEST ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ
 • TEST ΚΥΗΣΕΩΣ
 • TESTOSTERONE TOTAL – ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΛΙΚΗ
 • TF – ΤΡΑΝΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • TFI – ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ (FAI)
 • TGs- ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • THEOPΗYLLINE – ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ
 • THYROXINE BINDING GLOBULIN – ΘΥΡΕΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ (TBG)
 • TIBC- ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (TIBC)
 • TIMONIL – ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
 • TOFRANIL – IMIPRAMINE
 • TOXO IgA – ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • TOXO IgG AVIDITY – ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ IgG ΣΥΝΑΦΕΙΑ
 • TOXO IgG – ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • TOXO IgM – ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • TOXOPLASMA GONDII IgA – ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • TP ΟΥΡΩΝ – ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • TP- ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ
 • TPO ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ (ΑΝΤΙ-TPO)
 • TRAb – Αντισώματα IgG έναντι του υποδοχέα της TSH (TRAb)
 • TRH TEST – ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH)
 • TRILEPTAL – OXCARBAZEPIN
 • TRIMIPRAMINE
 • TSAT – Κορεσμός τρανσφερρίνης (TfS)
 • TSH – ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH)
 • TUp – T-UPTAKE
 • TfS – Κορεσμός τρανσφερρίνης (TfS)
 • Tg – ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Tg)
 • Thyroid-Stimulating Hormone Receptor (TSH Receptor) Antibody – Αντισώματα IgG έναντι του υποδοχέα της TSH (TRAb)
 • Tissue Transglutaminase (tTG) Ab IgA – Αντισώματα IgA έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης
 • Tissue Transglutaminase (tTG) Ab IgG – Αντισώματα IgG έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης
 • Tissue polypeptide specific antigen – Ειδικό Ιστικό Πολυπεπτιδικό Αντιγόνο (TPS)
 • TnI – ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ – Ι
 • TnT- ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ-Τ
 • Total Carnitine – Καρνιτίνη πλάσματος
 • Transferrin Saturation – Κορεσμός τρανσφερρίνης (TfS)
 • Tumor-associated glycoprotein 72 (TAG-72) – Καρκινικό αντιγόνο 72‐4 (CA 72‐4)
 • Type 1 Intrinsic Factor Antibody – Αντισώματα IgG έναντι του ενδογενούς παράγοντα (αντι-IF)
 • Tαχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (Τ.Κ.Ε.)
 • UE3 – ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ ΑΣΥΖΕΥΚΤΗ (UE3)
 • URIC ACID ΟΡΟΥ – ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
 • URIC ACID ΟΥΡΩΝ – ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ
 • Uppers – Αμφεταμίνες/ μεθαμφεταμίνες ούρων
 • Urinalysis Complete w/ Microscopic – Γενική ούρων
 • Urine 17-Ketosteroids – 17-Κετοστεροειδή ούρων(17-KS)
 • Urine Amphetamine – Αμφεταμίνες/ μεθαμφεταμίνες ούρων
 • Urine Barbiturates Screen – Βαρβιτουρικά ούρων
 • Urine Benzodiazepines Screen – Βενζοδιαζεπινών ούρων
 • Urine Cocaine Metabolite Screen – Κοκαΐνης μεταβολίτης ούρων
 • VALIUM – DIAZEPAM
 • VALPOIC ACID – ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ
 • VDRL (Venereal Disease Research Laboratory – Ταχεία αντιδρασίνη πλάσματος (RPR)
 • VLDL – ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ VLDL
 • VMA – ΒΑΝΙΛΛΥΝΟΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ (VMA)
 • VULBEGAL – FLUNITRAZEPAM
 • VWF Antigen – Παράγοντα von Willebrand αντιγόνο (vWF:Ag)
 • VZV IgG, IgM – ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ IgG, IgM
 • Valium – Βενζοδιαζεπινών ούρων
 • Vasoactive Intestinal Polypeptide – Αγγειοδραστικό εντερικό πολυπεπτίδιο (VIP)
 • Verotoxin producing E. coli (VTEC) – E.coli O157/ Verotoxin
 • Vitamin A – Βιταμίνη Α1
 • Vitamin E – Βιταμίνη Ε
 • WIDAL – ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ (WIDAL)
 • WRIGHT – ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (WRIGHT)
 • West Nile Virus Ab, IgG,IgM – Ιού του Δυτικού Νείλου (WNV) ορολογικές δοκιμές
 • Wright συγκολλητινοαντίδραση
 • Xanax – Βενζοδιαζεπινών ούρων
 • Yellows – Βαρβιτουρικά ούρων
 • ZARONTIN – ETHOSUXIMIDE
 • ZENTROPIL – ΦΑΙΝΥΝΤΟΪΝΗ
 • Zinc Urine- Ψευδάργυρος ούρων (Zn-U)
 • Zinc – Ψευδάργυρος ορού (Zn)
 • Zinc,Semen – Ψευδάργυρος σπέρματος (Zn-S)
 • aHCV – ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ
 • aLKM 1 – Αντισώματα έναντι μικροσωμίων ήπατος-νεφρών τύπου 1 IgG( αντι-LKM-1)
 • aPTT – Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης
 • anti-Mullerian hormone – Αντιμυλλέριος ορμόνη (ΑΜΗ)
 • anti-liver cytosol type 1 (LC1) antibodies – Αντισώματα IgG έναντι κυτοσολίων ήπατος τύπου 1 (αντι-LC1)
 • hCG β Υποομάδα – ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ (β-hCG)
 • hemp- Κανναβινοειδή ούρων (THC)
 • nDNA Antibody (Crithidia luciliae) – Αντισώματα IgG έναντι του DNA (αντι-DNA)
 • non -HDL-C – Μη-HDL χοληστερόλη (non -HDL-C)
 • non-HDL cholesterol – Μη-HDL χοληστερόλη (non -HDL-C)
 • non-HDL-C – ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL
 • pro BNP – NT pro-BNP
 • qHBsAg – Ποσοτικό αντιγόνο επιφανείας του HBV (qHBsAg)
 • rothrombin Time Plasma – Χρόνος προθρομβίνης(PT)
 • ssDNA Ab – Αντισώματα IgG έναντι μονής έλικας του DNA (αντι-ssDNA)
 • standard tube agglutination test (SAT) – Wright συγκολλητινοαντίδραση
 • von Willebrand Factor Activity – Παράγοντα von Willebrand δραστικότητα(vWF:RCo)
 • Άμεση δοκιμασία Coombs (DAT)
 • Έμμεση Coombs
 • Έμμεση δοκιμασία Coombs – Έμμεση Coombs
 • Α-τοκοφερόλη – Βιταμίνη Ε
 • Α2 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ – ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ
 • Αnnexin V Antibodies, IgG , IgM – Αννεξίνης V αντισώματα IgG,IgM (aANX)
 • Αutoantibodies IgG to F-actin – Αντισώματα IgG έναντι F-ακτίνης(F-ακτίνης Ab)
 • ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ
 • ΑΔΕΝΟΪΟΣ-ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ – ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΑΖΩΤΟ ΟΡΟΥ
 • ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ
 • ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΘΑ -Μ – ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ (ΑΝΤΙ-TPO)
 • ΑΘΑ-Τ – ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ATg)
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ – ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ
 • ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ IgG, IgM, IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ – ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ IgG, IgM, IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΟΡΟΥ – ΑΛΚΟΟΛΗ ΟΡΟΥ
 • ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΟΥΡΩΝ – ΑΛΚΟΟΛΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ
 • ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ
 • ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ/PRA (Λόγος) – ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ/ΡΕΝΙΝΗ (Λόγος) – ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP)
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΣΤΩΝ (BAP)
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ – ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ (ΟΣΤΙΚΟ & ΗΠΑΤΙΚΟ) – ΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ (Θερμική Αδρανοποίηση)
 • ΑΛΚΟΟΛΗ ΟΡΟΥ
 • ΑΛΚΟΟΛΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΜΙΝΟΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ – NT pro-BNP
 • ΑΜΙΝΟΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΠΡΟΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 – P1NP
 • ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΝΙΝΗΣ (ALT)
 • ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ – ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΝΙΝΗΣ (ALT)
 • ΑΜΜΩΝΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ
 • ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ Β
 • ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ A1 ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ – α1-ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ
 • ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗ – Δ4-ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗ
 • ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ IgG, IgM
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΣΟΕΝΖΥΜΩΝ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΑ
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΡΟΥ
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΡΟΥ
 • ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgD
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgG
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgM
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΙgA
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΙgE
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΙgG ΥΠΟΤΑΞΕΙΣ (1, 2, 3, 4)
 • ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ
 • ΑΝΤΙΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG – ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΣ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ – A1 – α1-ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ
 • ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ATg)
 • ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ Ο
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ – ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgG, IgM, IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ Τ – ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΟΤΡΟΠΟΥ ΙΟΥ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ (ΑΝΤΙ-TPO)
 • ΑΝΤΙΣΩΝΑΤΑ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ IgG, IgM – ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ IgG, IgM
 • ΑΝΤΙΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IgG, IgM, IgA – ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ IgG, IgM, IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΝΤΙΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝΗΣ IgG, IgM, IgA – ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝΗΣ IgG, IgM, IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΝΤΙΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΧΟΛΙΝΗΣ IgG,IgM,IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ – ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΧΟΛΙΝΗΣ IgG,IgM,IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΝΤΙΩΟΘΗΚΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Α
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Β
 • ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ – ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΣΠΑΡΤΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (AST)
 • ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ
 • ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ – HBsAg
 • Αγγειοδραστικό εντερικό πολυπεπτίδιο (VIP)
 • Αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη – Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTΗ)
 • Αιματοκρίτης (Hct)
 • Αιμοπετάλια (PLT)
 • Αιμορροφιλίας Α δοκιμασία – Παράγοντα VIII δραστικότητα(FVIII:C)
 • Αιμοφιλίας Β δοκιμασία – Παράγοντα ΙΧ δραστικότητα (FΙX:C)
 • Αλδολάση (ΑLS)
 • Αμυλάση παγκρεατική – Παγκρεατική αμυλάση (P-AMY)
 • Αμφεταμίνες/ μεθαμφεταμίνες ούρων
 • Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα – Mayer κοπράνων
 • Ανίχνευση ολιγοκλωνικών δεσμών ανοσοσφαιρινών Ε.Ν.Υ και ορού
 • Αναστολέας C1 εστεράσης(C1-INH)
 • Αναστολέας ενεργοποιητή του πλασμινογόνου 1(ΡΑΙ-1)
 • Αναστολέας θρυψίνης σχετιζόμενος με όγκο (TATI)
 • Ανθρώπινη πρωτεΐνη επιδιδυμίδας 4 (HE4)
 • Αννεξίνης V αντισώματα IgG,IgM (aANX)
 • Ανοσοκαθήλωση Ε.Ν.Υ – Ανίχνευση ολιγοκλωνικών δεσμών ανοσοσφαιρινών Ε.Ν.Υ και ορού
 • Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεϊνη C (APC-R)
 • Αντίσωματα έναντι του επιφανειακού αντιγόνου της ηπατίτιδας B (aHBs)
 • Αντι-tTG-IgG – Αντισώματα IgG έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης
 • Αντιβιόγραμμα
 • Αντιβιόγραμμα για Mycoplasma hominis – Ureaplasma spp
 • Αντιγλιαδινικά IgG αντισώματα – Αντισώματα IgG έναντι γλιαδινoπεπτιδίων (aDGP-IgG)
 • Αντιγλιαδινικά IgΑ αντισώματα – Αντισώματα IgA έναντι γλιαδινoπεπτιδίων (aDGP- IgA)
 • Αντιγονική δοκιμή του C1-INH – Αναστολέας C1 εστεράσης(C1-INH)
 • Αντιγόνo καρκινώματος εκ πλακωδών κυττάρων (SCC Ag)
 • Αντιγόνο e του HBV – Ηπατίτιδας Β αντιγόνο e (HBeAg)
 • Αντιεπινεφριδιακά αντισώματα IgG (AcAb)
 • Αντιθρομβίνης αντιγόνο
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG (αCL)
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgΑ (αCL)
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgΜ (αCL)
 • Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα IgG (AMA)
 • Αντιμυκητόγραμμα- Αντιμυλλέριος ορμόνη (ΑΜΗ)
 • Αντιμυλλέριος ορμόνη (ΑΜΗ)
 • Αντινησιδιακά αντισώματα – Αντισώματα IgG έναντι των νησιδιακών κυττάρων (ICAs)
 • Αντιπηκτικό του λύκου (LA)
 • Αντιπυρηνικά αντισώματα IgG (ΑΝΑ)
 • Αντισωμάτων IgG έναντι κυτταροπλασματικών αντιγόνων των ουδετερόφιλων IgG (ANCA)
 • Αντισώματα IgA έναντι γλιαδινoπεπτιδίων (aDGP- IgA)
 • Αντισώματα IgA έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης
 • Αντισώματα IgA έναντι του ενδομυϊου (ΕmΑ)
 • Αντισώματα IgA έναντι των πεπτιδίων της απαμινωμένης γλιαδίνης – Αντισώματα IgA έναντι γλιαδινoπεπτιδίων (aDGP- IgA)
 • Αντισώματα IgG έναντι F-ακτίνης(F-ακτίνης Ab)
 • Αντισώματα IgG έναντι RNP(αντι-RNP)
 • Αντισώματα IgG έναντι Sm (αντι-Sm)
 • Αντισώματα IgG έναντι γλιαδινoπεπτιδίων (aDGP-IgG)
 • Αντισώματα IgG έναντι διαλυτών αντιγόνων ήπατος (αντι-SLA) – Αντισώματα IgG έναντι διαλυτών αντιγόνων ήπατος ή ήπατος-παγκρέατος(a-SLA/LP)
 • Αντισώματα IgG έναντι διαλυτών αντιγόνων ήπατος ή ήπατος-παγκρέατος(a-SLA/LP)
 • Αντισώματα IgG έναντι διαλυτών αντιγόνων ήπατος ή ήπατος-παγκρέατος(a-SLA/LP) – Αντισώματα IgG έναντι διαλυτών αντιγόνων ήπατος ή ήπατος-παγκρέατος(a-SLA/LP)
 • Αντισώματα IgG έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης
 • Αντισώματα IgG έναντι κυτοσολίων ήπατος τύπου 1 (αντι-LC1)
 • Αντισώματα IgG έναντι μονής έλικας του DNA (αντι-ssDNA)
 • Αντισώματα IgG έναντι πεπτιδίων της απαμινωμένης γλιαδίνης – Αντισώματα IgG έναντι γλιαδινoπεπτιδίων (aDGP-IgG)
 • Αντισώματα IgG έναντι ριβοσωμιακής πρωτεΐνης P (Ριβοσωμιακά P Ab)
 • Αντισώματα IgG έναντι στο συστατικό F-ακτίνη των λείων μυών – Αντισώματα IgG έναντι F-ακτίνης(F-ακτίνης Ab)
 • Αντισώματα IgG έναντι της βασικής μεμβράνης του νεφρικού σπειράματος (αντι-GBM)
 • Αντισώματα IgG έναντι της διπλής έλικας του DNA (αντι-dsDNA)
 • Αντισώματα IgG έναντι του DNA (αντι-DNA)
 • Αντισώματα IgG έναντι του ανθρώπινου Τ-λεμφοτρόπου ιού τύπου Ι και ΙΙ (HTLV-I/II Ab)
 • Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου Jo-1 (αντι-Jo1)
 • Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου SS-A/Ro (Αντι-SS-A/Ro)
 • Αντισώματα IgG έναντι του ενδογενούς παράγοντα (αντι-IF)
 • Αντισώματα IgG έναντι του ιού της ερυθράς
 • Αντισώματα IgG έναντι του μυοκαρδίου (CMA)
 • Αντισώματα IgG έναντι του υποδοχέα της TSH (TRAb)
 • Αντισώματα IgG έναντι των ιστονών (AHA)
 • Αντισώματα IgG έναντι των νησιδιακών κυττάρων (ICAs)
 • Αντισώματα IgM έναντι του αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Δ (Aντι-HDV IgM)
 • Αντισώματα IgM έναντι του ιού της ερυθράς
 • Αντισώματα IgM έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β (aHBcM)
 • Αντισώματα έναντι εκχυλίσιμων πυρηνικών αντιγόνων IgG (αντι-ΕΝΑ)
 • Αντισώματα έναντι μικροσωμίων ήπατος-νεφρών τύπου 1 IgG( αντι-LKM-1)
 • Αντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμικού οξέος IgG (αντι-GAD)
 • Αντισώματα έναντι της β2-γλυκοπρωτεΐνης Ι (αντι-β2- GPI)
 • Αντισώματα έναντι της τοποϊσομεράσης Ι IgG (αντι-Scl-70)
 • Αντισώματα έναντι του κυκλικού κιτρουλλινιωμένου πεπτιδίου (Αντι-CCP)
 • Αντισώματα έναντι των γαστρικών τοιχωματικών κυττάρων IgG (APCA)
 • Αντισώματα έναντι των λείων μυϊκών ινών IgG (ΑSMA)
 • Αντισώματα ολικά έναντι του αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Δ (Aντι-HDV)
 • Αντισώματα ολικά έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β (Αντι-HBc)
 • Αντισώμματα έναντι ρετικουλίνης(ARA)
 • Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα IgG, IgΜ (aPLs )
 • Ασταθής παράγοντας – Παράγοντα V δραστικότητα(FV:C)
 • Αυτοαντισώματα Ro – Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου SS-A/Ro (Αντι-SS-A/Ro)
 • Αυτοαντισώματα SSA – Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου SS-A/Ro (Αντι-SS-A/Ro)
 • Αυτοαντισώματα έναντι της φωσφατάσης της τυροσίνης IgG ΙΑ–2(αντι-ΙΑ –2)
 • Αφροδισίων Νόσων Ερευνητικό Εργαστήριο – Ταχεία αντιδρασίνη πλάσματος (RPR)
 • Αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD)
 • Β2 – ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • Β2 – ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ
 • ΒΑΝΙΛΛΥΝΟΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ (VMA)
 • ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ
 • ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (25 OHD)
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ D2 (25 OHD) – ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (25 OHD)
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 (25 OHD) – ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (25 OHD)
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β9 – ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgG, IgM, IgA
 • ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (WRIGHT)
 • Βαρβιτουρικά ούρων
 • Βενζοδιαζεπινών ούρων
 • Βιταμίνη Α1
 • Βιταμίνη Ε
 • Βλεννομιμητικό καρκινικό αντιγόνο (ΜCA)
 • Γ – ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ (γ-GT)
 • ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (LDH)
 • ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ – ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (LDH)
 • ΓΑΣΤΡΙΝΗ
 • ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΗ ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ – ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΝΙΝΗΣ (ALT)
 • ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΗ-ΟΞΑΛΟΞΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ – ΑΣΠΑΡΤΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (AST)
 • ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 120′ – ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 180′ – ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 2ώρου – ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 30′ – ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 60′ – ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 90′ – ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ – ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ
 • ΓΛΥΚΟΡΟΥΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗΣ (3α-DIOL-G)
 • Γαλακτικό οξύ (LA)
 • Γαλακτικό οξύ ΕΝΥ
 • Γενική αίματος
 • Γενική εξέταση ούρων- Γενική ούρων
 • Γενική ούρων
 • Γλυκαγόνη (GLP)
 • Γλυκοζυλιωμένη αλβουμίνη – Φρουκτοζαμίνη
 • Γονότυπος HCV μετά από ποσοτικοποίηση – Ηπατίτιδας C γονότυπος
 • Δ-Διμερή (D-Di)
 • Δ4-ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗ
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ (FTI)
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ (TFI)- ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ (FAI)
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ (FAI)
 • ΔΕΚ – Δικτυοερυθροκύτταρα
 • ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ – ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ – ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΡΟΥ
 • ΔΕΟΞΥΠΥΡΙΔΟΛΙΝΗ
 • ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗΣ 3- IGF ΔΕΥΣΜΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ 3 (IGFBP-3)
 • ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHEA)
 • ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ ΘΕΙΪΚΗ (DHEA-S)
 • ΔΙΓΟΞΙΝΗ
 • ΔΙΫΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHT)
 • ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΠΤΟΠΡΙΛΗΣ- ΡΕΝΙΝΗ (ΑΜΕΣΗ)
 • ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΡΕΝΙΝΗΣ – ΡΕΝΙΝΗ (ΑΜΕΣΗ)
 • ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ (PRA)- ΡΕΝΙΝΗ – ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (PRA)
 • Διαλυτό τμήμα κυτταροκερατίνης 19 (CYFRA 21.1)
 • Διαλυτός υποδοχέας τρανσφερρίνης (sTfR)
 • Δικτυοερυθροκύτταρα
 • Δοκιμή του ερυθρού της Bεγγάλης – Δοκιμασία Rose Bengal (RBT)
 • Δοκιμασία Rose Bengal (RBT)
 • Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης – ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • Δοκιμασία απελευθέρωσης ιντερφερόνης-γ(IGRAs)
 • Δραστικότητα αντιθρομβίνης (AT)
 • Δραστικότητα πρωτεΐνης C
 • Ε2 – ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (Ε2)
 • Ε3 – ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ ΑΣΥΖΕΥΚΤΗ (UE3)
 • ΕΘΟΣΟΥΞΑΜΙΔΗ – ETHOSUXIMIDE
 • ΕΙΔΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ – ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΣΤΩΝ (BAP)
 • ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgE (RAST)
 • ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ κ/λ ΣΤΟΝ ΟΡΟ – κ/λ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ Β ΧΟΡΙΑΚΗ – FREE βHCG
 • ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ IgA ,IgG ,IgM
 • ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ – ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΕΡΠΗΣ I / II IgΜ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΕΡΠΗΣ I IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΕΡΠΗΣ I IgΜ- ΕΡΠΗΣ I / II IgΜ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΕΡΠΗΣ II IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΕΡΠΗΣ II IgΜ – ΕΡΠΗΣ I / II IgΜ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΕΡΠΗΣ ΖΩΣΤΗΡΑ IgG, IgM – ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ IgG, IgM
 • ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ
 • ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΣ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • Εβερόλιμους (Evero)
 • Εγγενές DNA – Αντισώματα IgG έναντι της διπλής έλικας του DNA (αντι-dsDNA)
 • Ειδικά αντισώματα IgG έναντι του ιού της ηπατίτιδας Ε (αντι-HEV IgG) – Ηπατίτιδας Ε αντισώματα IgG (αντι-HEV IgG)
 • Ειδικά αντισώματα IgM έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α (αντι-HΑV IgM)
 • Ειδικά αντισώματα IgM έναντι του ιού της ηπατίτιδας Ε – Ηπατίτιδας Ε αντισώματα IgM (αντι-HEV IgM)
 • Ειδική ενολάση των νευρώνων – Ειδική νευρωνική ενολάση (NSE)
 • Ειδική νευρωνική ενολάση (NSE)
 • Ειδικό Ιστικό Πολυπεπτιδικό Αντιγόνο (TPS)
 • Ελαστάση
 • Ελεύθερα λιπαρά οξέα ολικά (FFAs)
 • Ελεύθερη καρνιτίνη σπέρματος – Καρνιτίνη σπέρματος
 • Ελεύθερο αντιγόνο πρωτεΐνης S
 • Ελικοβακτήριου του πυλωρού αντιγόνο κοπράνων (HpSA)
 • Ενδομυικά αντισώματα IgA – Αντισώματα IgA έναντι του ενδομυϊου (ΕmΑ)
 • Ενδομυσίου αντισώματα IgA – Αντισώματα IgA έναντι του ενδομυϊου (ΕmΑ)
 • Ενεργοποιηµένος Χρόνος Μερικής Θροµβοπλαστίνης – Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης
 • Εντεροαιμορραγική Escherichia coli Ο157: Η7 – E.coli O157/ Verotoxin
 • Επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας B – Ηπατίτιδας Β αντιγόνο επιφανείας (HBsAg)
 • Ερυθράς IgG αντισώματα – Αντισώματα IgG έναντι του ιού της ερυθράς
 • Ερυθράς IgM αντισώματα – Αντισώματα IgM έναντι του ιού της ερυθράς
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ- ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ – ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΣΟΕΝΖΥΜΩΝ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ – ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΡΟΥ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΥΡΩΝ – ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΥΡΩΝ
 • Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών
 • Ηπαρίνη αντι-Xa
 • Ηπατίτιδας A ολικά αντισώματα – Ολικά αντισώματα έναντι στον ιό της ηπατίτιδας A(αντι-HAV ολικά)
 • Ηπατίτιδας C RNA (HCV RNA)
 • Ηπατίτιδας C ανοσοαποτύπωση
 • Ηπατίτιδας C αντιγόνο (HCV Ag)
 • Ηπατίτιδας C γονότυπος
 • Ηπατίτιδας D RNA (HDV RNA)
 • Ηπατίτιδας Α αντισώματα IgM – Ειδικά αντισώματα IgM έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α (αντι-HΑV IgM)
 • Ηπατίτιδας Β IgM αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου – Αντισώματα IgM έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β (aHBcM)
 • Ηπατίτιδας Β αντιγόνο e (HBeAg)
 • Ηπατίτιδας Β αντιγόνο επιφανείας (HBsAg)
 • Ηπατίτιδας Β αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου e (aHBe)
 • Ηπατίτιδας Β αντισώματα επιφανείας – Αντίσωματα έναντι του επιφανειακού αντιγόνου της ηπατίτιδας B (aHBs)
 • Ηπατίτιδας Β μοριακός έλεγχος (HΒV) – HΒV DNA ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός
 • Ηπατίτιδας Β ολικά αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου- Αντισώματα ολικά έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β (Αντι-HBc)
 • Ηπατίτιδας Δ IgM αντισώματα – Αντισώματα IgM έναντι του αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Δ (Aντι-HDV IgM)
 • Ηπατίτιδας Δ ολικά αντισώματα – Αντισώματα ολικά έναντι του αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Δ (Aντι-HDV)
 • Ηπατίτιδας Ε αντισώματα IgG (αντι-HEV IgG)
 • Ηπατίτιδας Ε αντισώματα IgM (αντι-HEV IgM)
 • ΘΕΙΪΚΗ ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ – ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ ΘΕΙΪΚΗ (DHEA-S)
 • ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ
 • ΘΥΡΕΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ (TBG)
 • ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH)
 • ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Tg)
 • ΘΥΡΟΞΙΝΗ (Τ4)
 • ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (FT4)
 • Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
 • Ιslet cell antigen 512(ICA-512) – Αυτοαντισώματα έναντι της φωσφατάσης της τυροσίνης IgG ΙΑ–2(αντι-ΙΑ –2)
 • ΙΑ–2/ ICA-512 Αb – Αυτοαντισώματα έναντι της φωσφατάσης της τυροσίνης IgG ΙΑ–2(αντι-ΙΑ –2)
 • ΙΛΑΡΑ IgG, IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΙΝΟΣΥΝΔΕΤΙΝΗ – ΦΙΜΠΡΟΝΕΚΤΙΝΗ
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 120′ – ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 180′ – ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 30′ – ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 60′ – ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 90′ – ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
 • ΙΝΧΙΜΠΙΝΗ Β – ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ Β
 • ΙΟΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – HIV I & II ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ (Θερμική Αδρανοποίηση)
 • ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΑ – ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΣΟΕΝΖΥΜΩΝ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΑ
 • Ινσουλίνης αυτοαντισώματα IgG (IAA)
 • Ινωδογόνο
 • Ιού του Δυτικού Νείλου (WNV) ορολογικές δοκιμές
 • Ισοένζυμα κρεατινικής κινάσης
 • Ιστικό Ειδικό Πολυπεπτιδικό Αντιγόνο – Ειδικό Ιστικό Πολυπεπτιδικό Αντιγόνο (TPS)
 • Ιστικό πολυπεπτιδικό αντιγόνο (TPA)
 • Κ ΟΡΟΥ – ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ
 • Κ ΟΥΡΩΝ – ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ
 • ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ-ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ-ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ-ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕKΚΡΙΜΑΤΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΥΚΗΤΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ-ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΠΡΟΤΕΛΤΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ (FC)
 • ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ
 • ΚΑΜΠΥΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ
 • ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
 • ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΟΚΚΥΤΗΣ IgG,IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΥΡΩΝ – ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΡΟΥ
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΡΕΑΤΙΝIKH ΚΙΝΑΣΗ – ΜΒ (ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ)
 • ΚΡΕΑΤΙΝIKH ΚΙΝΑΣΗ – ΜΒ (ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ)
 • ΚΡΕΑΤΙΝIKH ΚΙΝΑΣΗ – ΜΒ (ΜΑΖΑ)
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ (CK)
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΚΗ ΦΩΣΦΟΚΙΝΑΣΗ – ΚΡΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ (CK)
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΚΡΥΟΪΝΩΔΟΓΟΝΟ
 • ΚΥΑΝΟΚΟΒΑΛΑΜΙΝΗ – ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
 • ΚΥΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ IgG ΣΥΝΑΦΕΙΑ
 • ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ
 • ΚΥΤΤΑΡΟΜEΓΑΛΟΪΟΣ IgG
 • ΚΥΤΤΑΡΟΜEΓΑΛΟΪΟΣ IgM
 • Κάθαρση κρεατινίνης
 • Καλλιέργεια για καμπυλοβακτηρίδιο
 • Καλπροτεκτίνη κοπράνων (FC)
 • Καλσιτριόλη- 1,25-διϋδροξυβιταμίνης D (1,25(OH)2D)
 • Κανναβινοειδή ούρων (THC)
 • Καρκινικό αντιγόνο 15-3 (CA 15-3)
 • Καρκινικό αντιγόνο 19-9 (CA19-9)
 • Καρκινικό αντιγόνο 242 (CA 242)
 • Καρκινικό αντιγόνο 27.29 (CA 27.29)
 • Καρκινικό αντιγόνο 50 (CA 50)
 • Καρκινικό αντιγόνο 72‐4 (CA 72‐4)
 • Καρκινικό αντιγόνο CA 125 (CA 125)
 • Καρκινικό βλεννομιμητικό αντιγόνο – Βλεννομιμητικό καρκινικό αντιγόνο (ΜCA)
 • Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA)
 • Καρνιτίνη πλάσματος
 • Καρνιτίνη σπέρματος
 • Κοκαΐνη- Κοκαΐνης μεταβολίτης ούρων
 • Κοκαΐνης μεταβολίτης ούρων
 • Κορεσμός τρανσφερρίνης (TfS)
 • Κορτικοτροπίνη – Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTΗ)
 • ΛΕΠΤΙΝΗ
 • ΛΕΠΤΟΣΠEΙΡΑ IgG, IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗ- ΛΕΠΤΟΣΠEΙΡΑ IgG, IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΛΕΥΚΩΜΑ BENCE & JONES
 • ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ – ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ – ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ- ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ
 • ΛΕΪΣΜΑΝΙΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΟΛΙΚΑ
 • ΛΙΘΙΟ
 • ΛΙΠΙΔΙΑ ΟΛΙΚΑ
 • ΛΙΠΙΔΙΑ ΟΛΙΚΑ – ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (VLDL) – ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ VLDL
 • ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ – ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL
 • ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (LDL) – ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL
 • ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗ Α2 (PLAC TEST)
 • ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ IgΜ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • Λαμοτριγίνη
 • Λειτουργική δοκιμή του C1-INH – Λειτουργικός αναστολέας C1 εστεράσης (C1-INH)
 • Λειτουργική εξέταση κοπράνων
 • Λειτουργικός αναστολέας C1 εστεράσης (C1-INH)
 • Λιπάση
 • Λιποπρωτεΐνη (α) [LP(a)]
 • Λιστέριας αντισώματα (anti-LLO)
 • Λοιμώδoυς μονοπυρήνωσης – Μοnotest
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΡΟΥ
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ – ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ – ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ – ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 • ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Β2 ΟΡΟΥ – Β2 – ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Β2 ΟΥΡΩΝ – Μιτοχονδριακά IgG αντισώματα (M2)
 • ΜΠΟΡΕΛΛΙΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgG, IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΜΥΟ)
 • Μαριχουάνα (τετραϋδροκανναβινόλη) Marinol – Κανναβινοειδή ούρων (THC)
 • Μεθυλμαλονικό οξύ (MMA)
 • Μετάλλαξη A1298C του γονιδίου MTHFR
 • Μετάλλαξη C677T του γονιδίου MTHFR
 • Μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης
 • Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden (FVLM)
 • Μετάλλαξη παράγοντα V Leiden – Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden (FVLM)
 • Μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης (ACE)
 • Μη-HDL χοληστερόλη (non -HDL-C)
 • Μονόκλωνου DNA αντισώματα IgG – Αντισώματα IgG έναντι μονής έλικας του DNA (αντι-ssDNA)
 • Μοριακή ανίχνευση του HLA-B27 – Μοριακή ανίχνευση του αλληλόμορφου HLA-B27
 • Μοριακή ανίχνευση του αλληλόμορφου HLA-B27
 • Μοριακός έλεγχος ηπατίτιδας C – Ηπατίτιδας C RNA (HCV RNA)
 • Μοριακός έλεγχος ηπατίτιδας D – Ηπατίτιδας D RNA (HDV RNA)
 • Μυοσφαιρίνη ούρων
 • Ν-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΡΟΥ – ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ-Ν ΟΡΟΥ
 • Ν-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΥΡΩΝ – ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ-Ν ΟΥΡΩΝ
 • ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ
 • ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ – NT pro-BNP
 • ΝΗ3 ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ – ΑΜΜΩΝΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ – ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΝΟΡΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ – ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΝΟΡΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΝΟΡΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ – ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΝΟΡΟΪΟΣ-ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΝΟΣΟΣ LYME – ΜΠΟΡΕΛΛΙΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ – ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • Νευροενδοκρινική ενολάση – Eιδική νευρωνική ενολάση (NSE)
 • Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA)
 • Ο2 – ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (Ε2)
 • ΟΗ-Pro – ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ
 • ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (Ε2)
 • ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ (Ε3) – ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ ΑΣΥΖΕΥΚΤΗ (UE3)
 • ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ ΑΣΥΖΕΥΚΤΗ (UE3)
 • ΟΙΣΤΡΟΝΗ (Ε1)
 • ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ – ΛΙΠΙΔΙΑ ΟΛΙΚΑ
 • ΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΟΛΙΚΟ
 • ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ
 • ΟΞΑΛΙΚΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΟΞΙΝΟΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΟΠΙΟΕΙΔΗ
 • ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
 • ΟΡΟΤΥΠΟΣ- ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
 • ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ
 • ΟΣΤΙΚΟ / ΗΠΑΤΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ – ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ (Θερμική Αδρανοποίηση)
 • ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ
 • ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ
 • ΟΥΡΟΛΙΘΟΣ
 • Ολικά αντισώματα έναντι στον ιό της ηπατίτιδας A(αντι-HAV ολικά)
 • Οξινη φωσφατάση (ACP)
 • Οπιούχα ούρων
 • ΠΑΡΒΟΪΟΣ Β19 IgG, IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ IgG, IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΠΕΠΤΙΔΙΟ C ΟΡΟΥ- C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΡΟΥ
 • ΠΕΠΤΙΔΙΟ C ΟΥΡΩΝ – C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΓΟΝΟ (HPL)
 • ΠΡΙΜΙΔΟΝΗ
 • ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
 • ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
 • ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (PRG)
 • ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL)
 • ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (PAP)
 • ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA)
 • ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ – FPSA (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ)
 • ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ
 • ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΥΡΩΝ
 • ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΡΟΥ-ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ – ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΡΟΥ
 • ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΡΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΡΟΥ
 • ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΥΡΩΝ-ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ – ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΥΡΩΝ
 • ΠΥΡΙΔΟΛΙΝΕΣ
 • ΠΥΡΟΣΤΑΦΙΛΙΚΟ ΟΞΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • Πέμπτο συστατικό του συμπληρώματος – Συμπλήρωμα C5
 • Παγκρεατική αμυλάση (P-AMY)
 • Παγκρεατική ελαστάση κοπράνων (PE)
 • Παγκρεατικό πολυπεπτίδιο[PP]
 • Παράγοντα II δραστικότητα(FII:C)
 • Παράγοντα V δραστικότητα(FV:C)
 • Παράγοντα VII δραστικότητα(FVII:C)
 • Παράγοντα VIII δραστικότητα(FVIII:C)
 • Παράγοντα X δραστικότητα(FX:C)
 • Παράγοντα XI δραστικότητα(FXΙ:C)
 • Παράγοντα XII δραστικότητα(FXIΙ:C)
 • Παράγοντα XIII δραστικότητα
 • Παράγοντα von Willebrand αντιγόνο (vWF:Ag)
 • Παράγοντα von Willebrand δραστικότητα(vWF:RCo)
 • Παράγοντα ΙΧ δραστικότητα (FΙX:C)
 • Παράγοντας Hageman – Παράγοντα XII δραστικότητα(FXIΙ:C)
 • Παράγοντας σταθεροποίησης του ινώδους – Παράγοντα XIII δραστικότητα
 • Παραθορμόνη άθικτη (iPTH)
 • Παρασιτολογική κοπράνων
 • Πεπτίδιο σχετιζόμενο με την παραθορμόνη (PTH-rP)
 • Πλασμινογόνου δραστικότητα
 • Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών – Ιστικό πολυπεπτιδικό αντιγόνο (TPA)
 • Ποσοτικό αντιγόνο επιφανείας του HBV (qHBsAg)
 • Προθρομβίνης αντισώματα IgG,IgM (aPT)
 • Προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος άνοιας
 • Προστατική Όξινη Φωσφατάση – Προστατικό κλάσμα όξινης φωσφατάσης (PACP)
 • Προστατικό κλάσμα όξινης φωσφατάσης (PACP)
 • Προϊνσουλίνη
 • Πρωτεΐνης C αντιγόνο
 • Πρωτεΐνης C δραστικότητα – Δραστικότητα πρωτεΐνης C
 • Πρωτεΐνης S ελεύθερο αντιγόνο- Ελεύθερο αντιγόνο πρωτεΐνης S
 • ΡΕΝΙΝΗ (ΑΜΕΣΗ)
 • ΡΕΝΙΝΗ – ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (PRA)
 • ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ (ΠΟΙΟΤΙΚΟ)
 • ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ (ΠΟΣΟΤΙΚΟ)
 • ΡΟΤΑΪΟΣ-ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ (WIDAL)
 • ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (TIBC)
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΣΙΔΗΡΟΦΙΛΙΝΗ – ΤΡΑΝΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C3
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C4
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΟΛΙΚΟ
 • ΣΥΦΙΛΗ ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (FTA-ABS)
 • ΣΥΦΙΛΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM
 • ΣΥΦΙΛΗΣ ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ
 • ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΔΕΣΜΕΥΟΥΣΑ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ (SHBG)
 • ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ – C (IGF1)
 • ΣΩΜΑΤΟΤΡΟΠΙΝΗ – ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ
 • Σεροτονίνη ούρων
 • Σερουλοπλασμίνη (Cp )
 • Σταθερός παράγοντας – Παράγοντα VII δραστικότητα(FVII:C)
 • Συμπλήρωμα C1q – Συμπληρώματος συστατικό C1q
 • Συμπλήρωμα C5
 • Συμπληρώματος συστατικό C1q
 • Σωματοστατίνη(SS)
 • Σύφιλης μη τρεπονηματικά αντισώματα- Ταχεία αντιδρασίνη πλάσματος (RPR)
 • Τissue polypeptide antigen – Ιστικό πολυπεπτιδικό αντιγόνο (TPA)
 • Τotal tryptase – Τρυπτάση
 • Τumor-associated trypsin inhibitor – Αναστολέας θρυψίνης σχετιζόμενος με όγκο (TATI)
 • ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
 • ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ-C ΟΡΟΥ
 • ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ-C ΟΥΡΩΝ
 • ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ-Ν ΟΡΟΥ
 • ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ-Ν ΟΥΡΩΝ
 • ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 • ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΛΙΚΗ
 • ΤΚΕ – Tαχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (Τ.Κ.Ε.)
 • ΤΜΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΕΡΑΤΙΝΗΣ 19 – CYFRA 21-1
 • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ IgG ΣΥΝΑΦΕΙΑ
 • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΑΣΠΑΡΤΙΚΗ- ΑΣΠΑΡΤΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (AST)
 • ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΝΙΝΗΣ (ALT) – ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΝΙΝΗΣ (ALT)
 • ΤΡΑΝΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΤΡΕΠΟΝΗΜΑ PALLIDUM IgM – ΣΥΦΙΛΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM
 • ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ PALLIDUM ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ – ΣΥΦΙΛΗΣ ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟNIΝΗ (T3)
 • ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (FT3)
 • ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ – Ι
 • ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ-Τ
 • ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ
 • Ταχεία αντιδρασίνη πλάσματος (RPR)
 • Τρυπτάση
 • ΥΔΡΟΞΥ – ΙΝΔΟΛΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (5 – ΗΙΑΑ)
 • ΥΔΡΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΝΗ – ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΡΟΥ
 • ΥΔΡΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ – 17 – ΥΔΡΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
 • ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ – 17 – ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
 • ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ
 • Υδατανθρακικό αντιγόνο 19-9 – Καρκινικό αντιγόνο 19-9 (CA19-9)
 • Υδατανθρακικό αντιγόνο 50- Καρκινικό αντιγόνο 50 (CA 50)
 • ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
 • ΦΑΙΝΥΝΤΟΪΝΗ
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ – ΣΥΦΙΛΗ ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (FTA-ABS)
 • ΦΙΜΠΡΟΝΕΚΤΙΝΗ
 • ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ ΕΡΥΘΡΩΝ
 • ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΟΡΜΟΝΗ (SHBG) – ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΔΕΣΜΕΥΟΥΣΑ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ (SHBG)
 • ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ IgG, IgM, IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝΗΣ IgG, IgM, IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΧΟΛΙΝΗΣ IgG,IgM,IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ – ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΡΟΥ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ
 • Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTΗ)
 • Φρουκτοζαμίνη
 • Φωσφατάση προστατική – Προστατικό κλάσμα όξινης φωσφατάσης (PACP)
 • Φωσφατιδικού Οξέος Αντισώματα IgG, IgM (aPΑ)
 • Φωσφατιδυλγλυκερόλης αντισώματα IgG , IgM (aPG)
 • Φωσφατιδυλινοσιτόλης αντισώματα IgG , IgM (aPI)
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ TRACHOMATIS IgG, IgM, IgA
 • ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΡΟΥ
 • ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΟΣ
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΟΣ
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ VLDL
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ
 • ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ (β-hCG)
 • Χαλκός ούρων
 • Χαλκός(Cu)
 • Χλαμύδια του τραχώματος
 • Χρωμογρανίνη Α(CgA)
 • Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης
 • Χρόνος προθρομβίνης(PT)
 • ΨΕΥΔΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ
 • ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ
 • Ψευδάργυρος ορού (Zn)
 • Ψευδάργυρος ούρων (Zn-U)
 • Ψευδάργυρος σπέρματος (Zn-S)
 • ΩΟΘΗΚΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΩΟΘΗΚΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ
 • ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ
 • ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (LH)
 • Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη – Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
 • άνοιας προληπτικός έλεγχος – Προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος άνοιας
 • α1-Mικροσφαιρίνη ούρων (α1-M)
 • α1-ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ
 • α1-φετοπρωτεΐνη – α‐Εμβρυϊκή σφαιρίνη (AFP)
 • αναστολείς λύκου – Αντιπηκτικό του λύκου (LA)
 • αντι-DGP-IgG – Αντισώματα IgG έναντι γλιαδινoπεπτιδίων (aDGP-IgG)
 • αντι-DGP-IgΑ – Αντισώματα IgA έναντι γλιαδινoπεπτιδίων (aDGP- IgA)
 • αντι-HBc IgM – Αντισώματα IgM έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β (aHBcM)
 • αυτοαντισώματα αντι-τρανσγλουταμινάσης IgA – Αντισώματα IgA έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης
 • α‐Εμβρυϊκή σφαιρίνη (AFP)
 • α‐Εμβρυϊκή σφαιρίνη (AFP)
 • β-CROSS LAPS – ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ-C ΟΡΟΥ
 • β-hCG – ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ (β-hCG)
 • β-ΧΟΡΙΑΚΗ – ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ (β-hCG)
 • ετινόλη – Βιταμίνη Α1
 • κ/λ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ
 • κ/λ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΤΑ ΟΥΡΑ – ΛΕΥΚΩΜΑ BENCE & JONES
 • κ/λ ΟΡΟΥ – κ/λ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ
 • καλλιέργεια Clostridium Difficile – Clostridium Difficile καλλιέργεια
 • μη-HDL-C – ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL
 • ολική καρνιτίνη- Καρνιτίνη πλάσματος
 • παράγοντας Ι(factor I) – Ινωδογόνο
 • τ4
 • τμήμα κυτταροκερατίνης 19 – Διαλυτό τμήμα κυτταροκερατίνης 19 (CYFRA 21.1)
+30 210 9750750